fbpx

Zakon o klimama

Evo šta zakon kaže o klimama.

Vlasnike klima uređaja moglo bi skupo da košta ukoliko je crevo sa kondenzovanom vodom izvedeno direktno na trotoar.
Za fizička lica kazna može iznositi 5000 dinara, a na račun firme može da stigne prekršajni nalog na 25000 dinara.
Za curenje klima na ulicu zadužena je komunalna inspekcija sa striktnim odredbama Odluke o komunalnom redu (“Sl. list grada Beograda”, br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015 i 61/2015 – dalje: Odluka), koje se odnose na postavljanje klima-uređaja.
Klima-uređaj postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišcenju.
Uredaji se postavljaju na nacin kojim se ne dovodi do oštecivanja same zgrade, susedne zgrade i ne ugrožava bezbednost gradana i okoline – navodi se u clanu 15. Odluke.

Član 15

Klima-uređaj, antenski i solarni uređaj, gromobran, uređaj za video nadzor i drugi uređaj može se postaviti na spoljni deo zgrade, pod uslovima i po postupku utvrđenom propisima kojima se uređuje izvođenje radova na ugradnji postrojenja, instalacija i opreme.

Uređaji iz stava 1. ovog člana postavljaju se na način kojim se ne dovodi do oštećivanja same zgrade, susedne zgrade i ne ugrožava bezbednost građana i okoline.

Klima uređaj postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata iz klima-uređaja na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju.

 

Grad Beograd propisao je i da se crevo za odvod kondenzovane vode ne sme sprovoditi u oluke, kao ni do same zemlje, odnosno trotoara.
Naime, pravilo kaže da crevo mora da se sprovede nazad u stan. Kako objašnjavaju iz gradske komunalne inspekcije, povezivanjem odvodnog creva klima-uredaja veceg broj stanova na oluk zgrade može doci do oštecenja olucnih cevi, pa i do oštecenja i narušavanja izgleda fasade i cele zgrade.
U ovakvim slucajevima komunalni inspektor konstatuje povredu odredaba Odluke i preduzima mere u skladu sa ovlašcenjima datim Odlukom o komunalnom redu.
Izlazak Komunalne inspekcije na teren i utvrdivanje da se kondenzat klima-uredaja izliva na spoljni zid, susednu zgradu ili trotoare, gradane bi mogao ozbiljno da košta.
Pravom licu stiže kazna od 50.000 dinara, a odgovornom licu 5.000 dinara. Preduzetnik ce platiti 25.000 dinara, dok je za fizicko lice propisana svota od 5.000 dinara. Uz to izdaje se i prekršajni nalog.
Iznosom od 50.000 do pola miliona dinara kažnjava se pravno lice, ako postavljanjem “klime” ili drugog uredaja ošteti zgradu i ugrozi bezbednost okoline.

 

Posebnu pažnjuje potrebno je obratiti na kućni red prilikom montaže klime.

Evo šta kaže Odluka o kućnom redu o montaži klima u Novom Sadu:

 

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

(“Sl. list Grada Novog Sada”, br. 67/2017)

Vreme dnevnog i noćnog odmora

Član 5

Radnim danima u periodu od 16.00 do 18.00 časova i od 23.00 do 5.00 časova narednog dana, a vikendom u periodu od 16.00 do 18.00 časova i od 23.00 do 7.00 časova narednog dana, stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme dnevnog i noćnog odmora). Vremenski period od 16.00 časova 31. decembra do 4.00 časa 1. januara ne smatra se vremenom dnevnog i noćnog odmora.

Buka u vreme dnevnog i noćnog odmora

Član 6

U vreme dnevnog i noćnog odmora nije dozvoljeno vikom, trčanjem, skakanjem, igranjem loptom i sličnim postupcima praviti buku i narušavati mir u zgradi. U vreme dnevnog i noćnog odmora, buka u zatvorenom prostoru u stambenim i u stambeno-poslovnim zgradama prilikom korišćenja kućnih aparata (veš-mašina, usisivač i slično), ventilacionih sistema, klima-uređaja, uređaja za muzičku reprodukciju, TV prijemnika i drugih uređaja, mašina i aparata, i na otvorenom prostoru ne sme preći graničnu vrednost indikatora buke, određenu propisom, kojim se uređuju indikatori buke u životnoj sredini, granične vrednosti, metode za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke na zdravlje ljudi, kao i odlukom kojom se određuju akustičke zone na teritoriji Grada Novog Sada. Vreme dnevnog i noćnog odmora mora sepoštovati i pri korišćenju mašina za održavanje zelenih površina oko zgrade (kosačica, motorna testera i slično). U slučaju održavanja porodičnih slavlja u stanu, stanari su dužni da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi, obaveste o tome ostale stanare, s tim da održavanje porodičnog slavlja može trajati najduže do 1.00 čas posle ponoći.

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova u zgradi

Član 12

Građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi u zgradi moraju se izvoditi tako da se ne ugrožava stabilnost zgrade i ne nanosi šteta na posebnim, zajedničkim i drugim delovima zgrade.

Stanar koji u zgradi ili na zgradi izvodi radove iz stava 1. ovog člana, dužan je da prethodno o tome obavesti upravnika i priloži odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih građevinskih radova, i postavi obaveštenja na vidnom mestu u zgradi o danu početka izvođenja radova, vrsti i trajanju radova. Stanar koji izvodi radove iz stava 1. ovog člana dužan je da, po završetku radova, delove zgrade na kojima su izvođeni radovi, druge delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu zgrade koje je korišćeno za izvođenje radova, vrati u prvobitno stanje. Radovi iz stava 1. ovog člana, osim u slučajevima havarije i potrebe za hitnim intervencijama, ne mogu se izvoditi u vreme dnevnog i noćnog odmora.

Član 47

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara, kazniće se za prekršaj fizičko lice, kao stanar ako:

  1. ne postupa u skladu sa članom 5. stav 1. ove odluke,
  2. ne postupa u skladu sa članom 6. st. 1, 3 i 4. ove odluke,
  3. ne postupa u skladu sa članom 12. ove odluke

Celu odluku o kućnom redu u Novom Sadu možete pronaći ovde.

 

Saznajte koje sredstvo za čišćenje klime je najbolje.

Summary
Zakon o klimama
Article Name
Zakon o klimama
Description
Evo šta zakon kaže o klimama.Vlasnike klima uređaja moglo bi skupo da košta ukoliko je crevo sa kondenzovanom vodom izvedeno direktno na trotoar.
Author
Publisher Name
Servis klime
Publisher Logo

You may also like...